Procedura reklamacyjna

1. Kupujcy jest zobowizany do sprawdzenia zgodności, ilości i jakości Towarów przed ich odbiorem. Zgodność, ilość i jakość Towarów jest oceniana zgodnie ze stanem Towarów w momencie dostawy.

Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczce zdjęć Towarów, szczególnie kolorystyki, wynikajce z indywidualnych ustawień komputera danego klienta nie mog być podstaw do reklamacji towaru.

2. Jeżeli w momencie dostawy towarów kupujcy lub osoba działajca na jego zlecenie stwierdzi wadliwość, uszkodzenie lub niezgodność ilości wydawanego mu towaru z jego ilości deklarowan w dokumentach przewozowych i WZ, jest zobowizany do:

a. zgłoszenia tego przewoźnikowi i zażdania sporzdzenia przez niego protokołu szkodowego oraz

b. natychmiastowego złożenia reklamacji do: twinson.sklep.pl , nie później jednak niż wcigu 7 dni od dnia odbioru towaru od przewoźnika.

3. Reklamacje dotyczce ukrytych wad, uszkodzeń, braków towaru, których Kupujcy nie mógł stwierdzić przy odbiorze towaru, winny być , pod rygorem utraty roszczeń zgłaszane przez Kupujcego nie później niż wcigu 7 dni od wykrycia wyżej wymieniowych reklamowanych wad, uszkodzeń lub braków towarów, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia dostawy. Niniejszy przepis nie uchybia uprawieniom Kupujcego przysługujcym mu na mocy dokumentu gwarancyjnego. W przypadku reklamacji Kupujcy jest zobowizany zapewnić Sprzedajcemu możliwość zbadania Towarów.

4. Reklamacja winna być zgłoszona poczt elektroniczn na adres sklep@twinson.sklep.pl. Do reklamacji Kupujcy zobowizany jest dołczyć:

a. kopię protokołu szkodowego sporzdzonego przez przewoźnika (ust.2) lub protokołu sporzdzonego przez Kupujcego (ust. 3), który winien określać stan towaru w chwili stwierdzenia uszkodzenia, wady lub braku oraz przyczyny jego uszkodzenia lub braku bdź opisu wady, a także uzasadnienie niemożności ich wykrycia w momencie dostawy.

b. zdjęcia/fotografie potwierdzajce zgłaszany przez Kupujcego stan rzeczy

c. inne dowody mogce uzasadniać złożon reklamację.

5. Niezależnie od sposobu złożenia reklamacji Kupujcy jest zobowizany do dostarczenia oryginałów wszystkich dokumentów dołczonych do reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3 powyżej, pod rygorem utraty swoich roszczeń.

6. Reklamacje dotyczce zarówno widocznych jak i ukrytych wad towarów lub ich uszkodzeń nie będ uznawane, a Kupujcy utraci swoje ewentualne roszczenia, jeżeli przed rozpoznaniem reklamacji przez Kupujcego samodzielnie (bez zgody Sprzedajcego)podejmie próbę naprawy reklamowanego towaru.

7. W razie złożenia należycie udokumentowanej reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3, sprzedawca jest zobowizany, z zastrzeżeniem w pkt, 6, do ustosunkowania się do niej w terminie 30 dni, przy czym obowizek ten uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem powyższego terminu sprzedawca poinformuje Kupujcego o konieczności poddania reklamowanego towaru badaniom, laboratoryjnym lub przeprowadzenia wizji lokalnej u Kupujcego.

8. W razie uznania za zasadn reklamacji dotyczcej jakości lub uszkodzenia towaru, sprzedawca może według swojego wyboru

a. wymienić wadliwy towar na niewadliwy lub usunć wady na swój koszt i pokryć wydatki poniesione przez Kupujcego w zwizku z reklamacj,

b. obniżyć cenę towaru w takim stosunku, w jakim wartość towarów wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejcych wad.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowizujcymi przepisami, w cigu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikajcych z przepisów dotyczcych zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłczniesprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwizanym z działalności zawodow lub gospodarcz.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym.W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z cał jego zawartości. Nie ma możliwości zwrotu części materiałów pozostałych po montażu, np. klipsów, profili
  2. Dołcz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W cigu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z cał jego zawartości).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załczony numer konta w cigu 30 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kart płatnicz zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. Wcigu 30 dniroboczychna wskazany adres zwrotnyodeślemy produkt, pokrywajc koszt przesyłki.