REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Twinson.sklep.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu internetowego Twinson.sklep.pl jest: PIMEX s.c. Marta i Janusz Pilch, Książnice 163,   32-420 Gdów, NIP: 683-196-82-27, tel. 606 323 085, adres email: sklep@twinson.sklep.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 §3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem transportu specjalistycznego lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Kontenery

1. Towary będą dostarczane w zbiorczych opakowaniach (kontenerach metalowych lub na drewnianych paletach) zabezpieczających przed uszkodzeniem towarów w czasie transportu.

2. Wartość palet jest objęta ceną za towary. W przypadku, gdy towary dostarczane są w kontenerach, w dowodach wydania każdorazowo wskazana jest ilość kontenerów , w których dostarczono towar oraz klauzula z informacja, że kontenery stanowią własność Sprzedawcy i podlegają zwrotowi (koszty zwrotu ponosi Sprzedawca).

3. W przypadku zwrócenia kontenera uszkodzonego w stopniu przekraczającym jego normalne eksploatacyjne zużycie, dostawca może dokonać oceny rozmiarów i wyceny uszkodzeń, jak również sporządzić stosowny protokół w obecności osoby zwracającej kontener (kierowcy) w dniu zwrócenia kontenera. Sprzedawca może na tej podstawie obciążyć kupującego kwotą odpowiadającą umniejszeniu wartości kontenera.

 

 §6

Procedura reklamacyjna

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności, ilości i jakości Towarów przed ich odbiorem. Zgodność, ilość  i jakość Towarów jest oceniana zgodnie ze stanem Towarów w momencie dostawy. 

Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, szczególnie kolorystyki, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

2. Jeżeli w momencie dostawy towarów kupujący lub osoba działająca na jego zlecenie stwierdzi wadliwość, uszkodzenie lub niezgodność ilości wydawanego mu towaru z jego ilością deklarowaną w dokumentach przewozowych i WZ, jest zobowiązany do:

a. zgłoszenia tego przewoźnikowi i zażądania sporządzenia przez niego protokołu szkodowego oraz

b. natychmiastowego złożenia reklamacji do: twinson.sklep.pl , nie później jednak niż  wciągu 7 dni od dnia odbioru towaru od przewoźnika.

3. Reklamacje dotyczące ukrytych wad, uszkodzeń, braków towaru, których Kupujący nie mógł stwierdzić przy odbiorze towaru, winny być , pod rygorem utraty roszczeń zgłaszane przez Kupującego nie później niż  wciągu 7 dni od wykrycia wyżej wymieniowych reklamowanych wad, uszkodzeń lub braków towarów, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia dostawy. Niniejszy przepis nie uchybia uprawieniom Kupującego przysługującym mu na mocy dokumentu gwarancyjnego. W przypadku reklamacji Kupujący jest zobowiązany zapewnić Sprzedającemu możliwość zbadania Towarów.

4. Reklamacja winna być zgłoszona pocztą elektroniczną na adres sklep@twinson.sklep.pl. Do reklamacji Kupujący zobowiązany jest dołączyć:

a. kopię protokołu szkodowego sporządzonego przez przewoźnika (ust.2)  lub protokołu sporządzonego przez Kupującego (ust. 3), który winien określać stan towaru w chwili stwierdzenia uszkodzenia, wady lub braku oraz przyczyny jego uszkodzenia lub braku bądź opisu wady, a także uzasadnienie niemożności ich wykrycia w momencie dostawy.

b. zdjęcia/fotografie potwierdzające zgłaszany przez Kupującego stan rzeczy

c. inne dowody mogące uzasadniać złożoną reklamację.

5. Niezależnie od sposobu złożenia reklamacji Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów wszystkich dokumentów dołączonych do reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3 powyżej, pod rygorem utraty swoich roszczeń.

6. Reklamacje dotyczące zarówno widocznych jak i ukrytych wad towarów lub ich uszkodzeń nie będą uznawane, a Kupujący utraci swoje ewentualne roszczenia, jeżeli przed rozpoznaniem reklamacji przez Kupującego samodzielnie (bez zgody Sprzedającego)podejmie próbę naprawy reklamowanego towaru.

7. W razie złożenia należycie udokumentowanej reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3, sprzedawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem w pkt, 6, do ustosunkowania się do niej w terminie 30 dni, przy czym obowiązek ten uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem powyższego terminu sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności poddania reklamowanego towaru badaniom, laboratoryjnym lub przeprowadzenia wizji lokalnej u Kupującego.

8. W razie uznania za zasadną reklamacji dotyczącej jakości lub uszkodzenia towaru, sprzedawca może według swojego wyboru

a. wymienić wadliwy towar na niewadliwy lub usunąć wady na swój koszt i pokryć wydatki poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją,

b. obniżyć cenę towaru w takim stosunku, w jakim wartość towarów wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na swój koszt.

W przypadku gdy towar zostanie odesłany naszym transportem, kwota 500 zł będzie odjęta od zwracanej klientowi kwoty zamówienia.

4. Towar musi być zwrócony w całości. Nie ma możliwości zwrotu części materiałów z zamówienia bądź elementów, które zostały po zamontowaniu towaru.

5. W terminie 30 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana kwota zwrotu

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§8

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 3.