REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Twinson.sklep.pl

§1

Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczn za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2.Właścicielem Sklepu internetowego Twinson.sklep.pl jest: PIMEX s.c. Marta i Janusz Pilch, Ksiżnice 163, 32-420 Gdów, NIP: 683-196-82-27, tel. 606 323 085, adres email: sklep@twinson.sklep.pl

3.Regulamin jest integraln części umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta.

5. Ceny podane w Sklepie s cenami brutto (zawieraj podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie s wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujcy sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalajcych na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3.Dla stron wiżce s informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzce w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4.Informacje znajdujce się na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składajc zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwil potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzajcy w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone s w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem transportu specjalistycznego lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomoc karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a dat zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Kontenery

1. Towary będ dostarczane w zbiorczych opakowaniach (kontenerach metalowych lub na drewnianych paletach) zabezpieczajcych przed uszkodzeniem towarów w czasie transportu.

2. Wartość palet jest objęta cen za towary. W przypadku, gdy towary dostarczane s w kontenerach, w dowodach wydania każdorazowo wskazana jest ilość kontenerów , w których dostarczono towar oraz klauzula z informacja, że kontenery stanowi własność Sprzedawcy i podlegaj zwrotowi (koszty zwrotu ponosi Sprzedawca).

3. W przypadku zwrócenia kontenera uszkodzonego w stopniu przekraczajcym jego normalne eksploatacyjne zużycie, dostawca może dokonać oceny rozmiarów i wyceny uszkodzeń, jak również sporzdzić stosowny protokół w obecności osoby zwracajcej kontener (kierowcy) w dniu zwrócenia kontenera. Sprzedawca może na tej podstawie obciżyć kupujcego kwot odpowiadajc umniejszeniu wartości kontenera.

§6

Procedura reklamacyjna

1. Kupujcy jest zobowizany do sprawdzenia zgodności, ilości i jakości Towarów przed ich odbiorem. Zgodność, ilość i jakość Towarów jest oceniana zgodnie ze stanem Towarów w momencie dostawy.

Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczce zdjęć Towarów, szczególnie kolorystyki, wynikajce z indywidualnych ustawień komputera danego klienta nie mog być podstaw do reklamacji towaru.

2. Jeżeli w momencie dostawy towarów kupujcy lub osoba działajca na jego zlecenie stwierdzi wadliwość, uszkodzenie lub niezgodność ilości wydawanego mu towaru z jego ilości deklarowan w dokumentach przewozowych i WZ, jest zobowizany do:

a. zgłoszenia tego przewoźnikowi i zażdania sporzdzenia przez niego protokołu szkodowego oraz

b. natychmiastowego złożenia reklamacji do: twinson.sklep.pl , nie później jednak niż wcigu 7 dni od dnia odbioru towaru od przewoźnika.

3. Reklamacje dotyczce ukrytych wad, uszkodzeń, braków towaru, których Kupujcy nie mógł stwierdzić przy odbiorze towaru, winny być , pod rygorem utraty roszczeń zgłaszane przez Kupujcego nie później niż wcigu 7 dni od wykrycia wyżej wymieniowych reklamowanych wad, uszkodzeń lub braków towarów, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia dostawy. Niniejszy przepis nie uchybia uprawieniom Kupujcego przysługujcym mu na mocy dokumentu gwarancyjnego. W przypadku reklamacji Kupujcy jest zobowizany zapewnić Sprzedajcemu możliwość zbadania Towarów.

4. Reklamacja winna być zgłoszona poczt elektroniczn na adres sklep@twinson.sklep.pl. Do reklamacji Kupujcy zobowizany jest dołczyć:

a. kopię protokołu szkodowego sporzdzonego przez przewoźnika (ust.2) lub protokołu sporzdzonego przez Kupujcego (ust. 3), który winien określać stan towaru w chwili stwierdzenia uszkodzenia, wady lub braku oraz przyczyny jego uszkodzenia lub braku bdź opisu wady, a także uzasadnienie niemożności ich wykrycia w momencie dostawy.

b. zdjęcia/fotografie potwierdzajce zgłaszany przez Kupujcego stan rzeczy

c. inne dowody mogce uzasadniać złożon reklamację.

5. Niezależnie od sposobu złożenia reklamacji Kupujcy jest zobowizany do dostarczenia oryginałów wszystkich dokumentów dołczonych do reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3 powyżej, pod rygorem utraty swoich roszczeń.

6. Reklamacje dotyczce zarówno widocznych jak i ukrytych wad towarów lub ich uszkodzeń nie będ uznawane, a Kupujcy utraci swoje ewentualne roszczenia, jeżeli przed rozpoznaniem reklamacji przez Kupujcego samodzielnie (bez zgody Sprzedajcego)podejmie próbę naprawy reklamowanego towaru.

7. W razie złożenia należycie udokumentowanej reklamacji przed upływem terminów określonych w ust. 2 i 3, sprzedawca jest zobowizany, z zastrzeżeniem w pkt, 6, do ustosunkowania się do niej w terminie 30 dni, przy czym obowizek ten uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem powyższego terminu sprzedawca poinformuje Kupujcego o konieczności poddania reklamowanego towaru badaniom, laboratoryjnym lub przeprowadzenia wizji lokalnej u Kupujcego.

8. W razie uznania za zasadn reklamacji dotyczcej jakości lub uszkodzenia towaru, sprzedawca może według swojego wyboru

a. wymienić wadliwy towar na niewadliwy lub usunć wady na swój koszt i pokryć wydatki poniesione przez Kupujcego w zwizku z reklamacj,

b. obniżyć cenę towaru w takim stosunku, w jakim wartość towarów wolnych od wad pozostaje do ich wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejcych wad.

§7

Prawo odstpienia od umowy

1.Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrzdzon przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będcy Konsumentem ma prawo odstpienia od umowy.

2.Klient będcy Konsumentem może odstpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składajc stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.W razie skutecznego odstpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawart. klient zobowizany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni na swój koszt.

W przypadku gdy towar zostanie odesłany naszym transportem, kwota 500 zł będzie odjęta od zwracanej klientowi kwoty zamówienia.

4. Towar musi być zwrócony w całości. Nie ma możliwości zwrotu części materiałów z zamówienia bdź elementów, które zostały po zamontowaniu towaru.

5. W terminie 30 dni od odstpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłacon kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana kwota zwrotu

6. Prawo odstpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§8

Ochrona prywatności

1.Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2.Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane s dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębn zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żdania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostan opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu s realizowane na podstawie regulaminu, który obowizywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 3.